Names Approved for Mars: 22 Feature Names Near the Tianwen-1 Landing Site

9 March 2022 The IAU Working Group for Planetary System Nomenclature has approved names for 22 features on Mars, all nearby the Tianwen-1 landing site. The names are PingleXibaipoWenjiashi, YaodianGujiangZhouzhuangQiduTianzhushanMajiGutianWuxingYangliuqingLukeqinMoheHuxiangZhengjiYaodian FossaeQidu FossaeYaodian TholusWenjiashi TholiMohe Tholi, and Wenjiashi Mensa.